اینترنت چیست و صاحب آن کیست؟

موضوع امکان قطع شدن اینترنت ، ما را واداشت تا یک مطلبی در رابطه با اینترنت چیست آماده کنیم تا مفهوم و حقیقت اینترنت را بهتر بشناسیم از طرفی چون جدیدا بحث قطع شدن اینترنت ایران توسط آمریکا نیز در بین کاربران مطرح شده لذا در ادامه توضیح خواهیم داد که صاحب اینترنت کیست. ادامه خواندن “اینترنت چیست و صاحب آن کیست؟”