سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول صفحه
جدول(2-1): اختصار مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات 19
جدول(3-1):تعداد بیماران به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان 46
جدول(3-2):تعداد بیماران به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان 48
جدول(4-1):توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت 52
جدول(4-2):وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب سن 53
جدول(4-3): وضعیت مدرک تحصیلی پاسخگویان 54
جدول(4-4): وضعیت پاسخ دهندگان برحسب برحسب بخش مورد مراجعه 55
جدول(4-5):وضعیت مولفه موارد محسوس 56
جدول(4-6):وضعیت مولفه قابلیت اطمینان 57
جدول(4-7): وضعیت مولفه تضمین 58
جدول(4-8):وضعیت مولفه پاسخگویی 59
جدول(4-9):وضعیت مولفه همدلی 60
جدول(4-10):وضعیت مولفه کیفیت خدمات 61
جدول(4-11):وضعیت متغیر رضایت مشتری 62
جدول4-12. مطالعه ارتباط مولفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته 63
جدول4-13. مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری 64
جدول4-14. مطالعه تاثیر بعد فیزیکی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری 65
جدول4-15. مطالعه تاثیر بعد قابلیت اطمینان درکیفیت خدمات بررضایت مشتری 66
جدول4-16. مطالعه تاثیر بعد تضمین درکیفیت خدمات بررضایت مشتری 67
جدول4-17. مطالعه تاثیر بعد پاسخگویی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری 68
جدول4-18. مطالعه تاثیر بعد همدلی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری 69

 

 

 

فهرست نمودارها/ اشکال صفحه
شکل1-1: مدل­مفهومی پژوهش(محقق ساخته) 5
شکل 2-1: مزایای رضایت مشتری 31
شکل 2-2: مدل شکل گیری رضایت مندی مشتری       33
شکل 2-3- الگوی رضایت مشتری سوئدی 35
شکل 2-4- الگوی رضایتمندی مشتری آمریکایی 36
شکل 2-5- الگوی رضایت مندی مشتری اروپایی 37
نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان بر مبنای جنسیت 52
نمودار(4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن 53
نمودار(4-3):نمودار وضعیت مدرک تحصیلی پاسخگویان 54
نمودار(4-4): نمودار وضعیت پاسخ دهندگان برحسب بخش مورد مراجعه 55
نمودار(4-5): نمودار مولفه موارد محسوس 56
نمودار(4-6): نمودار مولفه قابلیت اطمینان 57
نمودار(4-7): نمودار مولفه تضمین 58
نمودار(4-8): نمودار مولفه پاسخگویی 59
نمودار(4-9): نمودار مولفه همدلی 60
نمودار(4-10): نمودار مولفه کیفیت خدمات 61
نمودار(4-11): نمودار متغیر رضایت مشتری 62

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

1-5-2- اهداف فرعی

سنجش تاثیر مولفه فیزیکی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه تضمین درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه همدلی درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید