سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی: در این پژوهش توجه مصرف کننده از طریق مولفه هایی همچون سهولت در بهره گیری، سودمندی ادراک شده (Davis, 1989) و جنبه کاربردی و لذت‌ در خرید (Childers et al. 2001) و توانایی برقراری ارتباط اجتماعی (Wolfinbarger and Gilly, 2001) بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 2، 3، 8، 9 و 10 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8-3) قیمت

تعریف نظری : قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت می باشد از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول اظهار می گردد(Cheuk Man, 2012)

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیر قیمت از طریق مولفه هایی همچون پایینتر بودن قیمت نسبت به خرید سنتی، تخفیف بیشتر، برخورداری از هدایای رایگان(Cheuk Man, 2012) در هر خرید بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات12 تا 18 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

 

1-8-4) کیفیت

تعریف نظری: ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک «کیفیت ادارک شده به عنوان محصول/خدمت با در نظر داشتن هدفی که آن محصول/خدمت داشته و نسبت به سایر محصولات/خدمات موجود در بازار» تعریف شده می باشد (Zeithaml, 1998).

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیر کیفیت از طریق مولفه هایی همچون تنوع و گوناگونی محصول، دریافت بازخور مثبت از سایر خریداران، قیمت بالای محصول و اعتبار فروشنده در ارائه محصولات با کیفیت(Cheuk Man, 2012) بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 19 تا 25 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

 

1-8-5) اعتماد

تعریف نظری : اعتماد را به عنوان ویژگیهای شخصیتی فردی دانست که برتعاملات فرد با محیط گسترده پیرامونش اثر میگذارد (Nefti,, 2006). کیمری و مک نمود[1] (2002) اعتماد را به معنی قصد پذیرش داوطلبانه فرد در یک وضعیت روانشناسانه بر مبنای انتظارات مثبتی که از قصد و یا رفتار دیگران دارد، تعریف می کند. اعتماد الکترونیکی به توجه فردی در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر آنلاین تصریح دارد با این انتظار که سازمان به تعهدات خود اقدام خواهد نمود و از توانایی های نظارتی و کنترلی خود سوء بهره گیری نخواهد نمود (Yousafzai et al, 2005)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش متغیر اعتماد از طریق مولفه هایی همچون طراحی مناسب وب سایت، ارائه تصاویر واضح از محصولات در وب سایت، ارائه جزئیات مربوط به معرفی محصول، سابقه فعالیت در فروش آنلاین، بازخور افراد نسبت به وب سایت و روش معرفی کالا و ومحصول در وب سایت (Cheuk Man, 2012)بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 26 تا 32 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

[1] Kimery & McCord

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت