سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

6روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد، زیرا به “مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.

از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که کوشش پژوهشگر بر این می باشد تا یک مساله و پرسش واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-7قلمرو پژوهش

الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ج. قلمرو موضوعی: این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.


1-8ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده می باشد.

فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار پژوهش ارائه گردیده می باشد.

فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به تبیین زیر گنجانده می گردد:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل سوّم: در این فصل کلّیه مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری بهره گیری شده، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

فصل چهارم: در این فصل پس از اظهار مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به پژوهش حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می گردد.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای پژوهش اظهار شده و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.