سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در بشر میل به دانستن و کشف حقایق حالت فطری دارد و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت پژوهش و ایجاد روش های مختلف بوده می باشد. پژوهش و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته انجام می شود. برای شناخت مجهولات و حل مسائل راه های مختلفی هست و روش پژوهش در واقع همان بکارگیری راه و روش خاصی می باشد که اطلاعات مناسب تر و بیشتری را درمورد موضوع مورد مطالعه فراهم می نماید و عوامل و علل مرتبط به آن را مشخص می نماید.پس در این فصل به تشریح و تبیین و توجیه روش پژوهش و همچنین تعریف جامعه آماری و چگونگی جمع آوری اطلاعات و محاسبه و اندازه گیری متغیرها می پردازیم تا در فصل چهارم با اندازه گیری آنها به روشی که در این فصل اظهار می گردد به مطالعه نتایج رسیده و راهکارهای پیشنهادی را با در نظر داشتن آنها ارائه کنیم.

3-2   نوع پژوهش

قبل از هر تحقیقی ضروری می باشد تا زمینه ی پژوهش، روش سنجش و هدف پژوهش مشخص گردد. مطالعه حاضر تحلیلی، از نظر زمانی بصورت مقطعی و به لحاظ بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها از نوع کمی و از لحاظ اهداف پژوهش کاربردی می باشد،زیرا یافته های حاصل از این پژوهش مبنای توصیه پیشنهاداتی برای شعب بانک کشاورزی استان گیلان و همچنین سایر شعب بانک ها در سطح کشور خواهد بود. بر اساس روش پژوهش، نوع پژوهش میدانی می باشد، زیرا مطالعاتی که انجام خواهد گرفت به صورت نظام یافته بوده و بر اساس آن به سوالات پاسخ می دهد.

به مقصود انتخاب روش پژوهش مناسب برای انجام مطالعه، مطالعه موضوع و اهداف از الزامات می باشد. هدف اصلی ما در پژوهش حاضر اندازه گیری کارایی شعبه های بانک کشاورزی استان گیلان می باشد. به مقصود تعیین و تشخیص اندازه کارایی، شناسایی عوامل موثر بر کارایی ضروری می باشد. تعیین ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی نواحی باشند از ضروریات پژوهش حاضرمی باشد. در جهت دستیابی به اهداف بالا نظاره و مصاحبه با مدیران و کارکنان شعبه های مختلف در سرلوحه کارقرار گرفت.روش محقق طی چند مرحله به صورت زیر اظهار می گردد که مشخصات مطلوب سیستم اندازه گیری کارایی را اظهار می کند؛ شامل:

 • دوره ارزیابی براساس سهولت دسترسی به اطلاعات و اهداف مدیریت از ارزیابی کارایی مشخص گردیده می باشد.
 • نظاره و مصاحبه با مدیران و کارکنان شعبه های بانک کشاورزی و همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان.
 • تعیین ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی باشند.
 • جمع آوری اطلاعات به مقصود معنا دادن به مشاهدات.
 • اندازه گیری کارایی بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟