سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت

کیفیت به معنی حس خوشایند مشتری می باشد و هیچگونه جنبه حمایتی ندارد(Garvin, 1987). کیفیت به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی مزیت رقابتی تجاری نیز به شمار می رود. از این رو، کیفیت محصولات یا خدمات تأثیر بسزایی را در درک فرایند تجاری اعمال می کند(Foster and Sjoblom, 1996). 5 روش در توصیف کیفیت بهره گیری می شوند. این روش‌ها شامل مواردی مثل روش ایده آل محصول مدار، روش کاربرمحور، روش تولیدمدار و روش مبتنی بر ارزش می باشد(Garvin, 1984). روش ایده آل بر این اصل استوار می باشد که کیفیت از ماهیتی مطلق و قابل شناسایی برخوردار می باشد. روش مبتنی بر محصول یا محصول محور تصریح به تفاوت‌ها در ابعاد یا ویژگی یک محصول دارد که خود منعکس‌کننده‌ی واگرایی در کیفیت آن محصول می باشد. روش کاربرمحور تصریح به درجه‌ای دارد که بر اساس آن یک محصول یا خدمات می‌تواند تأمین کننده انتظارات مصرف کنندگان باشد. در روش مبتنی بر تولید، کیفیت به عنوان یک عامل منطبق با شرایط تبیین داده شده می باشد. این به معنی نحوه تأمین استانداردهای طراحی خاص توسط یک محصول یا خدمات می باشد. در نهایت، روش ارزش محور به مطالعه کیفیت بر پایه عملکرد  در هزینه‌ای قابل تأیید می‌پردازد (Cheukman, 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشتریانی که به دنبال بهره مندی از الگوی خرید هستند، در قبال جهت گیری محصول و کیفیت آن خود را مسئول دانسته و همواره به دنبال اجرای خرید آنلاین هستند. شکل یا فرم متمایز خرید سنتی در فروشگاه‌ها امکان مطالعه کیفیت محصول را برای مشتریان، به لحاظ فیزیکی میسر می سازد. حال آنکه در فروشگاه‌های آنلاین امکان مطالعه آن وجود ندارد. این به آن معنی می باشد که مصرف کنندگان به مقصود مطالعه کیفیت محصول در وب سایت فروشندگان تنها به تصاویر و اطلاعات مربوط به وب سایت فروشندگان آنلاین اکتفا می‌کنند. همچنین آن‌ها از طریق مطالعه اعتبار فروشنده، بازخوردها، کمیت و تنوع محصولات به ارزیابی کیفیت محصول می‌پردازند (Lala et al, 2002).

 

2-10-11) امکانات پشتیبانی سایت

امکانات پشتیبانی توسط سایت، شامل پیگیری فرآیند خرید و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت