سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش :

 

فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

فرضیه چهارم: بین توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

فرضیه پنجم: بین خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

فرضیه ششم: بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

 

 

 

 


1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1)  خواسته های فردی

تعریف نظری: مصرف کنندگان در حین خرید آنلاین خواسته های متعددی را دنبال می کنند. یکی از تقاضاها یا خواسته ها، صرفه‌جویی زمانی در خرید آنلاین می باشد(Hawkins et al, 2003). در شهرهای مدرن مشتریان به دنبال صرفه جویی زمانی در تمامی ابعاد بالاخص فرایند خرید هستند. از این رو، اکثر افراد در اینگونه شهرها خرید آنلاین را به خرید سنتی ترجیح می‌دهند. لذا زمان خرید آنلاین به دلیل انعطاف پذیر بودن، امکان اجرای فعالیت‌های خرید را در هر مکان و زمان برای مشتریان میسر می‌سازند(Harrell and McConocha, 2007). تقریبا تمامی فروشگاه‌های آنلاین 24 ساعته به فعالیت مشغولند و این سهولت بیشتری را برای مشتریان ایجاد می کند (Cheuk Man, 2012).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تقاضای فردی از طریق مولفه هایی همچون صرفه جویی در زمان و هزینه حمل و نقل (Wonseok Oh, 2002)، کسب اطلاعات در خصوص محصولات جدید و خاص (Cameron and Galloway, 2005) بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1، 4، 5، 6،7 و 11 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه­گیری گردید.

 

1-8-2) توجه مصرف کنندگان

تعریف نظری: توجه عبارت می باشد از سازمان دهی بلندمدت فرایندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با در نظر داشتن بعضی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته می باشد. برهمین اساس، توجه یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش­هایی می باشد که وی نسبت به محیط خود (مثلاً نسبت به یک فروشگاه، محصول یا برنامه تلویزیونی) دارد (ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ و دﯾﮕﺮان،1385: 296).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت