سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و فناوری، جوامع به سوی پیچیده و تخصصی شدن پیش می طریقه و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پیامد این طریقه پیچیده و تخصصی شدن، ایجاد دنیایی پر رقابت می باشد . بانک ها به لحاظ اهمیت هدف و حساسیت تأثیر آن ها در رشد سایر نهادها و توسعه اقتصاد ملی نیاز بیشتری به همکاری با مسائل جهانی و تحولات محیطی دارند.ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران منابع انسانی و وظایف سازمان شناخته می گردد (بوسول و بودرو[1]، 2002، 19). ارزیابی عملکرد با هدف تشخیص نسبی اندازه بصیرت، تخصص، دانش، کوشش و کوشش، اصلاح ، بهبود و تعالی نیروی انسانی انجام می شود که در نهایت باعث بهبود عملکرد فردی و سازمانی می گردد(گرجی  و صیامی، 1387، 26). در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده می باشد ؛ به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان، اعم از ارزیابی در بهره گیری از منابع و امکانات، اهداف و استراتژی ها، مدیران و کارکنان را به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می کند. امروزه ارزیابی عملکرد به عنوان یک رویکرد راهبردی جهت ادغام فعالیتهای منابع انسانی با سیاست های کسب و کار شناخته شده می باشد و سازمان ها از روش ها و رویکردهای پیشرفته و پیچیده ای جهت ارزیابی عملکرد خود بهره گیری می کنند. ارزیابی عملکرد به یک واژه کلی اطلاق می گردد که فعالیت های مختلفی را شامل می گردد که سازمان از طریق این فعالیت ها به دنبال ارزیابی عملکرد، افزایش قدرت رقابتی، ارتقا عملکرد و توزیع پاداش هاست (بهری و پارتون[2]، 2008، 58).

در این فصل نیز کوشش شده تا ضمن پرداختن به مفهوم ارزیابی عملکرد به مدل تحلیل پوششی داده ها و چیستی و چگونگی آن در مطالعه ارزیابی عملکرد بیشتر پرداخته گردد.

2-2تعریف ارزیابی عملکرد

نیلی و همکارانش (1995) اظهار کرده اند که اندازه گیری عملکرد مبحثی می باشد که در مورد آن بحث زیادی صورت گرفته اما کمتر تعریفی از آن ارائه شده می باشد. از این رو آنها اندازه گیری عملکرد را فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند (آریا، 1381، 9). با این تفاسیر می توان اندازه گیری عملکرد را چنین تعریف نمود:

” اندازه گیری عملکرد فرآیندی می باشد که فعالیت های سازمان را به گونه ای اندازه گیری می کند تا سازمان در سایه ی بهبود فعالیت ها، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از ماموریت سازمانی پشتیبانی نماید”.

با این تعریف بایستی فعالیت هایی را در سازمان پیدا نمود که:

 • قابل درک باشند.
 • بتوان آنها را مورد پایش قرار داد.
 • به نوعی قابل اندازه گیری باشند.

این فعالیت ها اساس عملکرد سازمان می باشد و عملکرد سازمان را مشخص می کند. صاحب نظران مدیریت عقیده دارند سیستم های ارزیابی عملکرد بایستی به گونه ادواری مورد بازنگری قرار گیرند که این امر ناشی از تغییر ارزش های محوری هدایت کننده سیستم های ارزیابی عملکرد می باشد. از این رو نظام ارزیابی بایستی متناسب با رد و توسعه سازمان ها باشد و توسعه تکنولوژی، ساختار رقابت داخلی و جهانی، مزیت کیفیت، جایگاه سازمان و کالاها و خدمات ارائه شده و … را در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار دهند (برازنده جدی، 1385، 27).

[1] Boswell & Boudreau

[2] Behri & patron

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟