سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) تصمیم به خرید آنلاین

تعریف نظری : تصمیم به خرید الکترونیکی به شرایطی گفته میشود که طی آن مصرف کننده میخواهد که معامله ای را به صورت آنلاین انجام دهد(Pavlou, 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیر تصمیم به خرید آنلاین از طریق مولفه هایی همچون اعتبار وب سایت، رفتار فروشندگان آنلاین، روش تحویل کالا، مدت زمان تحویل کالا و خدمات پس از فروش (Cheuk Man, 2012)به وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 33 تا 39 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

 

1-8-7) تکرار فرآیند خرید

تعریف نظری : تکرار فرآیند خرید یک کالا یا خدمت در آینده، همان وفاداری رفتاری و تعهد قوی برای خرید مجدد می باشد (Carolin, 2002)

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیر تکرار فرآیند خرید از طریق مولفه هایی همچون کارایی فروشنده آنلاین، خدمات خوب پس از فروش، تخفیفات، کیفیت و قیمت محصول خریداری شده(Cheuk Man, 2012)، بوسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 40 تا 45 (با در نظر داشتن مقیاس پنج امتیازی لیکرت) اندازه گیری گردید.

 


1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه بازاریابی قرار دارد و در زمینه آن “عوامل موثر بر خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت” مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-9-2) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

 

1-9-3) قلمرو زمانی

اطلاعات میدانی این پژوهش در نیمه دوم سال 1392 گردآوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

  • مطالعه عوامل موثر بر خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت