سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

3جامعه پژوهش

در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل تمامی شعب بانک کشاورزی استان گیلان (66 شعبه) که در سال 1392 مشغول به فعالیت بوده اند و اطلاعات لازم در ارتباط با آنها در سرپرستی بانک موجود می باشد.

3-4  نمونه پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در صورتی نتایج پژوهش از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها (عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات (بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به بیانی دیگر ارتباط زیر مستقر باشد:

تعداد واحدهای مورد مطالعه(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×3

32≥ 3 ×(4+3)

به کار نگرفتن ارتباط فوق در اقدام موجب می گردد که تعداد  زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرند و به بیانی دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی می باشد که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. به این معنا که تفاوت میان اندازه کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد (مهرگان، 1391، 70).

از آنجایی که تعداد شعب بانک کشاورزی در شهرهای بزرگ مانند رشت، بیشتر از سایر شهر ها بود، جهت داشتن مطالعه دقیق تر و جلوگیری از تمرکز بر شهری خاص، در تعیین نمونه مورد مطالعه، از هریک از شهرها، یک شعبه (غیر از شهر رشت که چند شعبه بزرگ مد نظر قرار گرفت) در نظر گرفته گردید.

که با در نظر داشتن ارتباط فوق و با دسترس بودن اطلاعات مربوط، تعداد 32 شعبه بانک کشاورزی استان، به عنوان نمونه در نظر گرفته گردید.

3-5 روش جمع آوری اطلاعات

در هر پژوهش و پژوهش پس از تعیین روش پژوهش، جامعه و یا نمونه آماری به جمع آوری اطلاعات می پردازند که این خود روش های گوناگونی دارد که در بعضی پژوهش ها صرفا از یک نوع روش بهره گیری می گردد و در بعضی دیگر بصورت ترکیبی، در این پژوهش از روش های زیر بهره گیری شده می باشد:

روش کتابخانه ای: در این روش از کتابخانه های دانشگاه آزاد و سایر کتابخانه هایی که امکان وجود مطالب بوده می باشد، بهره گیری شده می باشد .

با در نظر داشتن این که در بعضی مراحل پژوهش نیاز به پرسش و پاسخ با صاحب نظران آن مقوله بوده می باشد، از نظریات کارشناسان این مجموعه بهره گیری شده می باشد.

بهره گیری از مطالب اینترنتی و نظاره مستقیم نیز در بعضی موارد مانند روش های جمع آوری اطلاعات ما بوده می باشد. سایت بانک کشاورزی استان گیلان حاوی مطالب ارزنده ای در این زمینه بوده می باشد.

در این پژوهش داده های مورد نیاز برای  سال مورد مطالعه (92) با مراجعه به شعبات بانک کشاورزی استان گیلان جمع آوری گردید. از آنجا که در مسیر انجام پژوهش از داده های واقع، اسناد، مدارک و آمارهای عملکردی شعبه ها  بهره گرفته  خواهد گردید، مطالعه روایی و پایایی موضوعیت نداشت. با در نظر داشتن اینکه برای اندازه گیری کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گیری می گردد و همچنین کارایی، نسبت موزون کل خروجی ها به کل نهاده ها می باشد؛ پس تشخیص صحیح و درست ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی نواحی می باشد از الزامات می باشد. به بیانی دیگر شاخص اندازه گیری کارایی در این پژوهش ورودی ها و خروجی های هر واحد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟