سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران

2-2-3-1تئوری چشم انداز[1]

سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و ریسک (EUT) بر طبق تئوری مطلوبیت مورد انتظار گریزی معادل مقعر بودن تابع مطلوبیت می باشد به این معنی که مطلوبیت نهایی ثروت کاهش می یابد. اگر چه تئوری مطلوبیت به مدت طولانی یک تئوری جالب و جذّاب بوده می باشد، اما این تئوری در پیش بینی سیستماتیک رفتار بشر، حداقل در شرایط نامطمئن، مؤفّق نبوده می باشد.به همین دلیل کاهنمن و تورسکی در سال ١٩٧٩ تئوری چشم انداز را ارائه دادند. این تئوری نشان می دهد چگونه سرمایه گذاران در بعضی مواقع به گونه سیستماتیک تئوری مطلوبیت را نادیده می گیرند.

بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار، تابع مطلوبیت بصورت مقعر یا کاو می باشد اما بر طبق تابع ارزش ارایه شده توسط کاهنمن و تورسکی شیب تابع مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف در حال افزایش و پس از آن با افزایش ثروت در حالت کاهش می باشد. نقطه عطف هم برای هر فردی متفاوت می باشد و بستگی به این دارد چه مقدار ثروت را مد نظرش قرار داده باشد. بر این اساس بر خلاف تئوری های قبلی گه گفته می گردید سرمایه گذاران، ریسک گریز هستند کاهنمن و تورسکی اظهار کردند که زمانیکه سرمایه گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند آنگاه از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می دهند. نمودار تابع ارزش کاهنمن و تورسکی در زیر آمده می باشد :

 

تئوری چشم انداز در طی سالهای دهه ٨٠ توسط دانشمندان دیگری نظیر تالر، شیلر و جانسون تکمیل شده و هم اکنون این تئوری بخش مهم از ابعاد رفتاری سرمایه گذاران را در بر می گیرد عبارتند از :

  • ضرر گریزی
  • حسابداری ذهنی
  • دوری از تأسف و پشیمانی
  • کنترل شخصی (اسلامی بیدگلی، 1389).

در ادامه به هر یک از ابعاد چهارگانه تئوری چشم اندازبه گونه اختصار تصریح می گردد:

شواهد تجربی نشان می دهد دردناکی ضرر وزیان دو برابر لذّت همان مقدار سود و منفعت می باشد و این بحث می تواند به روشن شدن این نکته کمک کند که چرا افرادی به شرکت در شرط بندیها بیشترتمایل پیدا می نمایند در واقع آنان می خواهند از دردناکی حس ضرر و زیان خود بکاهند. به همین طریق سرمایه گذارانی که در خرید بعضی از سهام یا اوراق بهادار دیگر ضررآرده اند (پائین نقطه عطف قرار گرفته اند) به امید اینکه سرانجام قیمت ها برخواهند گشت ریسک بیشتری آرده و سهامشان را نگه می دارند  که در واقع این نشان دهنده ریسک پذیری سرمایه گذاران در این حالت بوده و در واقع این ریسک پذیری هم به دلیل فاصله گرفتن از ضرر می باشد و در حالت بالاتر از نقطه عطف سرمایه گذار دوباره  به حالت ریسک گریزی تغییر حالت خواهد داد. در واقع ضرر گریزی به این حقیقت تصریح دارد که افراد نسبت به کاهش ثروتشان حسّاس هستند و این حسّاسیت بیشتر از افزایش ثروت آنها می باشد و این پدیده می تواند منجر به این حالت سرمایه گذاران گردد که به قول استات فن و شفرین (1985) ” کسانی که سهام خوب خریداری کرده اند و مقداری سود برده اند آنرا سریع به فروش می رسانند و کسانی که پس از خرید سهام ثروتشان کاهش یافته، سهام مورد نظر را به مدت بیشتری نگه دارند.”

(برجی دولت آباد، 1387).

[1] . Prospect theory

[2]. Loss Aversion

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.