سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                    صفحه

جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری……………… 64

جدول 4-2)  آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش………….. 65

جدول 4-3) آزمون چاو……………………………… 67

جدول4-4)  آزمون هاسمن……………………………. 68

جدول 4- 5) آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………… 69

جدول4-6) آزمون استقلال خطاها………………………. 70

جدول(4-7). نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس………….. 71

جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………….. 72

جدول4-9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون…………. 74

جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………… 75

جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………… 77

جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………… 78

جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………… 80

 

مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه­های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با در نظر داشتن روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 125 شرکت (625 سال- شرکت) می باشد. در این پژوهش که از داده‌های تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی بهره گیری شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 625 سال – شرکت طی سال های 1385 تا 1389 شرکت  با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین اعلامیه های سود نقدی با بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل و  تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها ارتباط معناداری هست. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی شرکت ها می باشد.

واژگان کلیدی: عکس العمل بازار سهام، اعلامیه های سود نقدی، بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.