سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :


فهرست جداول
عنوان                                                                     صفحه
جدول  (2-1) فرایند سه مرحله ای خرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
جدول (2-2) رفتار خرید و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
جدول (2-3) علت های مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی  …………………………………………………………………………. 43
جدول (2-4) تعاریف متخصصان علوم تجاری از اعتماد ………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول (2-5) اختصار ای از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………. 68
جدول شماره (3-1) توزیع جامعه آماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت   …………………………………………………………….. 76
جدول (3-2) تخصیص نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای  …………………………………………………………………………… 76
جدول (3-3) توزیع سوالات مربوط به پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول 3-4)  ضرایب آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1)  توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………… 84
جدول 4-2)  توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-3)  توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان  ………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-4)  توصیف متغیر  خواسته­های فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-5)  توصیف متغیر  توجه مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول4-6)  توصیف متغیر  قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول4-7)  توصیف متغیر  کیفیت محصول …………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول4-8)  توصیف متغیر  اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین  ……………………………………………………………………………………………………………… 92
جدول4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید  ………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-11) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول (4-12) اختصار مدل رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین  ………………………………………………………. 95
جدول (4-13) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین   قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………… 95
جدول (4-14) ضرایب رگرسیون بین   قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………… 95
جدول (4-15) اختصار مدل رگرسیون بین    کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………….. 97
جدول (4-16) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین  کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………….. 97
جدول (4-17) ضرایب رگرسیون بین  کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………….. 97
جدول (4-18) اختصار مدل رگرسیون بین   اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………….. 98
جدول (4-19) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین   اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………….. 98
جدول (4-20) ضرایب رگرسیون بین   اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………… 98
جدول (4-21) اختصار مدل رگرسیون بین   توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………. 99
جدول (4-22) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین   توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………. 99
جدول (4-23) ضرایب رگرسیون بین   توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………….. 99
جدول (4-24) اختصار مدل رگرسیون بین   خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………… 100
جدول (4-25) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …. 100
جدول (4-26) ضرایب رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین…………………………… 100
جدول (4-27) اختصار مدل رگرسیون بین  تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید  ………………………………………………….. 101
جدول (4-28) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین  تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید  ………………………………….. 101
جدول (4-29) ضرایب رگرسیون بین  تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید  …………………………………………………………… 101
جدول (4-30)  متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون  (فاکتورهای ذهنی)  ………………………………………………….. 102
جدول (4- 31) اختصار مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین  (فاکتورهای ذهنی)  ……………….. 102
جدول (4-32) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای ذهنی) . 103
جدول (4-33) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای ذهنی) ……………. 103
جدول (4-34)  متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون  (فاکتورهای عینی) ……………………………………………………. 104
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (4- 35) اختصار مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین (فاکتورهای عینی) ……………………

104 جدول (4-36) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای عینی) ………………

104 جدول (4-37) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین  (فاکتورهای عینی) ……………

105 جدول (4-38)  متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون (کلیه ابعاد)  ………………………………………………………………..

105 جدول (4- 39) اختصار مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین ( کلیه ابعاد ) …………………………….

106 جدول (4-40) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تصمیم به خرید آنلاین ( کلیه ابعاد ) ……………………….

106 جدول (4-41) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین  ( کلیه ابعاد ) …………………….

106


 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                     صفحه
نمودار 4-1)  توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………… 84
نمودار 4-2)  توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………….. 85
نمودار 4-3)  توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان  ………………………………………………………………………………… 86
نمودار 4-4)  توصیف متغیر  خواسته­های فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
نمودار 4-5)  توصیف متغیر  توجه مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
نمودار -6)  توصیف متغیر  قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
نمودار  4-7)  توصیف متغیر  کیفیت محصول ………………………………………………………………………………………………………………… 90
نمودار 4-8)  توصیف متغیر  اعتماد به وب سایت ……………………………………………………………………………………………………………. 91
نمودار 4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین  …………………………………………………………………………………………………………….. 92
نمودار  4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 93

 

 

 


 


فهرست اشکال
عنوان                                                                     صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
شکل (2-1) فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل (2-2): مدل شکل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی (MCFI) ……………………………………………………………………………………… 36

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان  با فرمت ورد