سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و جدید

در مطالعه فلسفه وجودی ارزیابی عملکرد با دو دیدگاه سنتی و جدید رو به رو می شویم. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چندگانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد بر شاخص های مالی می باشد (زالی،1387، 13)، که این امر ریشه در تئوری های اقتصادی دارد. اما شاخص های مالی به تنهایی نمی توانند تصویر مناسب و کاملی از فعالیت های داخل سازمان برای طراحان سیستم های کنترل مدیریت فراهم کنند (رجائیان، 1384، 23).

بهره گیری از شاخص های مالی به عنوان تنها معیار در ارزیابی عملکرد، اثرهای نامطلوب زیر را به دنبال خواهد داشت:

 • اکثرا کوتاه نگرند. لذا مدیرانی که عملکردشان با شاخص های مالی ارزیابی می گردد، ترغیب می شوند که با به خطر انداختن ارزش ها و عملکرد بلند مدت سازمان، نتایج مالی کوتاه مدت را بهبود بخشند.
 • شاخص های مالی کلان نگر نیستند و عوامل بیرونی موثر بر فعالیت های سازمانی را در نظر نمی گیرند. لذا دید محدودی به مدیران می دهند و آنها را وا می دارند که به سازمان به عنوان یک سیستم بسته نگاه کنند.
 • اکثرا شاخص های گذشته نگر و تاخیر دارند؛ به این معنی که خود حاصل بهبود عملکرد سازمان در حوزه های دیگرند. این شاخص ها اکثرا حاصل شاخص های پیش رو هستند. کاهش زمان معرفی محصول به بازار، زمان فرآیند، افزایش بازده فرآیندهای عملیاتی و … شاخص های پیش رو بوده و می توانند موجب بهبود شاخص های تاخیر داری نظیر سودآوری و نرخ بازده سرمایه شوند. بی توجهی به شاخص های پیش رو موجب می گردد که روابط علت و معلولی بین شاخص ها در نظر گرفته نشود و سازمان نتواند مسیر بهبود عملکرد مالی خود را بیابد.
 • شاخص های مالی با یک کاسه کردن عملکرد تمامی اجزای سازمان در چند معیار، نمی توانند مبنایی برای ارزیابی عملکرد واحدها و فرآیندهای سازمانی قرار گیرند. به تعبیری افزایش سود می تواند حاصل مجموعه ای از بهبودهای علی و معلولی در سازمان باشد. در این مجموعه بعضی واحدها و فرآیندها موثرتر و بعضی کم تاثیر تر بوده و حتی ممکن می باشد بعضی واحدها و فرآیندها، عملکرد نامناسبی داشته باشند، اما برایند کلی (به علت عملکرد خوب دیگر واحدها، فرآیندها و یا عوامل بیرونی) مناسب باشد.
 • کنترل مالی صرف ممکن می باشد مدیران را ترغیب کند که داده ها را دستکاری کنند؛ مثلا مدیران ممکن می باشد با بهره گیری از روش های حسابداری از درآمد آینده برای اهداف جاری قرض بگیرند. از آنجا که در تعیین اهداف مالی در بودجه هر دوره، مدیران نفوذ زیادی دارند، ممکن می باشد آنها اهدافی را وضع کنند که به راحتی بتوان به آنها دست پیدا نمود.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کارکنان و نیروهای اجرایی سازمان دید محدودی نسبت به شاخص های مالی دارند و درک این که چه فعالیتی در حوزه کاری آنان موجب ارتقاء و بهبود شاخص های مالی (نظیر نرخ بازده سرمایه و سودآوری) می گردد، برای آنها دشوار می باشد. لذا نمی توانند فعالیت های خود را در جهت بهبود این شاخص ها جهت دهی کنند (نجمی و زارعی، 1387، 23).

به گونه اختصار، می توان گفت که تکیه بر معیارهای مالی صرف، برای اطمینان از این که استراتژی خوب اجرا گردد، کافی نیست. از این رو صاحب نظران و دست اندرکاران به جستجوی شیوه ها و سیستم های جدید ارزیابی عملکرد می پردازند که تا حد امکان نقطه ضعف های سیستم های سنتی را نداشته و پاسخ گوی مشکلاتی که به آنها تصریح گردید، باشند (زالی، 1387، 12). پیتر دراکر در این زمینه به عنوان معضل سنجش ارزیابی چنین اظهار می دارد: ” سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی این که چرا ارزیابی سنتی در تامین نیازهای جدید کسب و کار موفق نمی گردد، ریشه در شاخص های ناقص و ضعیف دارد. تاکید بر شاخص های حسابداری، بیانگر دیدگاه های تاریخی به عملکرد مالی شرکت ها می باشد. این شاخص ها نتیجه عملکرد مدیریت می باشد نه علت آن” (زالی، 1387، 12).

در توسعه سیستم جامع ارزیابی عملکرد، شاخص های غیر مالی که بسیاری از مدیران در آن ناکام بوده اند، مد نظر قرار می گیرد. اخیرا صاحب نظران مشخصات شاخص های جدید عملکرد را در نوشته های مدیریتی مطالعه نموده اند. در کل، تفاوت های میان این دو دیدگاه به صورت اختصار در جدول (2-1)، اظهار شده اند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟