سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در انجام هر پژوهش به مقصود کسب شناخت، بایستی مجموعه ای از گزاره ها ( فرضیات یا سوالات پژوهش را تدوین نمودو سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم نمود. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس، روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می گردد. به بیانی دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات پژوهش را فراهم می آورد.

در این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش پژوهش، معرفی جامعه ونمونه آماری،روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری و سنجش اطلاعات و سرانجام آزمونهای آماری جهت تحلیل وپردازش اطلاعات تشریح می­گردد.


 

3-2) روش پژوهش

  • پایه هر علمی، شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار می‌رود. چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، بی‌گمان نتایج پژوهش، پژوهشگر و بهره گیری کنندگان را به بیراهه خواهد کشاند. با عنایت به این امر، اتخاذ یک روش عقلایی، دارای روح علمی و انتظام و اقعیت‌گرا، برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری می باشد. بطور کلی می‌توان گفت روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل معضلات می باشد. روشهای پژوهش در علوم مختلف را می توان با توجّه به 2 مهم تقسیم نمود : الف)هدف پژوهش، ب) ماهیت و روش (خاکی،1387: 94).
  • از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد؛ زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران فروشگاههای اینترنتی از عوامل مؤثر بر قصد خرید مشتریان، کاربرد دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت