سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارایی از نظر فارل

فارل در سال 1957 مطالعه جامعی در خصوص انواع کارایی بنگاه و نحوه اندازه گیری آن به اقدام آورد. اساسا سه نوع کارایی توسط فارل مطرح گردید که به اظهار هریک پرداخته می گردد:

الف) کارایی فنی[1] ب) کارایی تخصیصی [2] ج) کارایی اقتصادی [3] یا کارایی کل.

 

 

 

نمودار 2-2

 

 

 

بنگاه های مختلفی را در نظر می گیریم که در شرایط مساوی، تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و تکنولوژی یکسان، با دو عامل تولید (x1 , x2) به تولید یک نوع محصول (y) می پردازند. در شکل (2-2 )ss’ منحنی تولید یکسان برای بنگاه های کاملا کارا می باشد. پس  بنگاه هایی که روی منحنی ss’ قرار دارند، کارایی فنی صد در صد یا یک دارند. برابر یک شدن کارایی، به معنای کارایی فنی کامل بنگاه می باشد. در این شکل، بنگاهی که با p مشخص می گردد، از نظر فنی ناکارا می باشد، چراکه برای تولید یک مقدار مشخص از محصول، عوامل تولید بیشتری را به کار می گیرد(فارل[4]،1957 ).

اما بنگاهی که در نقطه Q  قرار دارد، به لحاظ فنی کاملا کاراست، چراکه روی منحنی مرزی کارا قرار گرفته می باشد. اندازه ناکارایی فنی بنگاه p برابر با فاصله PQ  می باشد. فاصله PQ  مقداری می باشد که می توان عوامل تولید را بدون کاهش در محصول، کاهش داد. بنابرین نسبت  به عنوان معیاری برای کارایی فنی بنگاه p تعریف می گردد. برای یک بنگاه کاملا کارا این نسبت برابر با یک خواهد بود.

حال با بهره گیری از نسبت قیمت نهاده ها که بوسیله شیب خط هزینه یکسان AAˊ نشان داده می گردد، می توان کارایی تخصیصی را محاسبه نمود. کارایی تخصیصی برای بنگاه p به صورت زیر تعریف می گردد(آماده و همکاران، 1388، 168):

AE =

اگر به جای تولید در نقطه Q که دارای کارایی فنی می باشد، در نقطه ˊQ که هم دارای کارایی فنی وهم دارای کارایی تخصیصی می باشد تولید کنیم، RQ اندازه کاهش در هزینه های تولید را نشان می دهد.  به تعبیری دیگر  ˊQ ترکیب بهینه بهره گیری از نهاده ها برای یک بنگاه کارا، جهت تولید محصول بر روی ss’ را معین می کند. بنگاهی که در نقطه Q قرار دارد، اگرچه از لحاظ فنی کارا می باشد، اما از لحاظ تخصیصی ناکارایی دارد، زیرا می تواند برای تولید یک واحد، به جای قرار گرفتن روی خط هزینه یکسان بالاتر، روی خط هزینه یکسان پایین تر AAˊ قرار گیرد. پس  ˊQ در مقایسه با سایر نقاط روی منحنی ss’  دارای کمترین هزینه تولید می باشد و تغییر در ترکیب بهره گیری از عوامل تولید از Q به ˊQ علی رغم ثابت بودن کارایی فنی، حرکت به سمت کاهش هزینه های تولید و افزایش نسبت   می باشد.

ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی را کارایی اقتصادی می نامند. کارایی اقتصادی به معنای کارایی در نحوه تولید و تخصیص عوامل تولید می باشد. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می گویند، زیرا هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا اقدام کنیم، بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز به وجود می آید. این نوع کارایی، از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی بدست می آید. در  واقع کارایی اقتصادی را می توان توانایی بنگاه در بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با در نظر داشتن قیمت ها و سطوح نهاده ها دانست. از دیدگاه فارل، کارایی اقتصادی، تلفیقی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد و نسبت   را به عنوان معیاری برای کارایی اقتصادی معرفی می کند (آماده و همکاران، 1388، 168).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Technical Efficiency

[2] Allocative Efficiency

[3] Economic Efficiency

[4] Farrell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟