سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها

الف) مزایا

مزایای روش تحلیل پوششی داده ها به تبیین زیر می باشد(چارنز[1] و دیگران، 1995):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تمرکز بر هریک از مشاهدات پیش روی میانگین جامعه؛
 • فراهم آوردن یک روش اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها( متغیر های مستقل) برای ایجاد خروجی ها(متغیرهای وابسته) بهره گیری می کند؛
 • بهره گیری هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛
 • سازگاری با متغیرهای برون زا؛
 • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛
 • بی نیاز بودن از آگاهی از وزن ها یا قیمت های ورودی ها و خروجی ها و بی نیازی از ارزش گذاری؛
 • تخمین در تغییر ورودی ها و خروجی های واحد هایی که در زیر مرز کارا قرار گرفته اند برای تصویر کردن آن واحدها در مرز کارا؛
 • ارائه جواب بهینه پارتو؛
 • امکان بکارگیری ورودی ها و خروجی های مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت؛
 • شکل تابع توزیع و روابط تولید محدودیتی برای آن ایجاد نمی کند.

ب) معایب

مانند معایب تحلیل پوششی داده ها می توان موارد زیر را برشمرد:

 • اندازه گیری کارایی نسبی نه کارایی مطلق؛
 • تفاوت بین اهمیت ورودی ها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج می گردد، اما با محدودسازی وزن های خروجی و ورودی، این مشکل تا حدودی قابل رفع می باشد؛
 • مشکل انجام آزمون های آماری به دلیل غیر پارامتری بودن؛
 • تعداد مدل های مورد نیاز و حل آنها به تعداد واحدهای تحت مطالعه بستگی دارد که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش می دهد؛
 • تغییر در امتیاز کارایی محاسبه شده ی تمامی واحدها با اضافه کردن یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی مطالعه شده؛
 • احتمال تغییر نتایج ارزیابی به دلیل تغییر در نوع و تعداد ورودی ها و خروجی ها؛
 • به عنوان یک تکنیک بهینه سازی، امکان پیشگیری از خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد(مهرگان، 1391، 32).

[1]Charnes et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟