سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

9 ابعاد ارزیابی عملکرد

بایستی از ارزیابی کوچکترین اجزاء تاثیر گذار در عملکرد یک نهاد شروع کرده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و بهره گیری از اطلاعات ارزیابی اجرا و ارزیابی عملکرد نهاد پرداخت. برای انجام ارزیابی یک نهاد در چهار سطح ضروری می باشد (سعادت، 1377، 167):

این نوع ارزیابی، ارزیابی کوچکترین واحد یک سازمان می باشد. ادبیات موجود در این ارتباط در حوزه مدیریت بسیار فراوان می باشد. در مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده می باشد و هر کدام از الگوه های ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان می پردازد. در این حوزه می توان رویکردهای فراوانی را عنوان نمود.

 • ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان

این ارزیابی که به عنوان زیر مجموعه ای از ارزیابی سازمانی می باشد، برای ارزیابی عملکرد یک سازمان ضروری می باشد. از آنجا که یک سازمان متشکل از بخش های مختلف می باشد، که مجموع این بخش ها سازمان را تشکیل می دهند، لذا برای ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد این بخش ها بر مبنای شاخص ها و معیارهای ارزیابی، ضروری می باشد. در این نوع ارزیابی، آغاز اهداف و ماموریت های یک بخش در راستای اهداف و ماموریت های دستگاه مشخص شده و سپس شاخص های ارزیابی آنها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام می گردد.

 • ارزیابی عملکرد مدیر

از آنجا که در هر سازمان تأثیر مدیر آن سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان، غیر قابل اغماض می باشد، لذا ارزیابی عملکرد مدیر برای آگاهی از اندازه موفقیت در انجام تأثیر راهبری خود، برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری می باشد. در ادبیات مدیریت نیز نظریات مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیر یک سازمان معرفی شده می باشد که هر کدام از این نظریات نیز با معرفی کردن نوع نگاه به مدیریت یک سازمان و نیز شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی به ارائه شیوه ای برای ارزیابی مدیریت می پردازد (سعادت، 1377، 168).

2-10 مفهوم کارایی و انواع آن

کارایی بیانگر اندازه بهره وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان می باشد.(پایرس[1] ، 1997). محاسبه کارایی با در نظر داشتن مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با بهره گیری از نسبت زیر تعریف می گردد.

= کارایی

گاه کارایی با اندازه بکارگیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان و با ارتباط زیر نشان می دهند.

=کارایی

 

با تعریف فوق (هدایت طباطبایی، 1378) کارایی صرفا مقایسه ای می باشد بین منابع مورد انتظاری که برای رسیدن به مقاصد و فعالیت خاص بایستی مصرف گردد و منابع مصرف شده. پس کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی بر اندازه منابع (ورودی ها ) می باشد. به بیانی دیگر، کارایی اندازه مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول می باشد.

مفهوم کارایی معمولا با دو واژه تاثیر و بهره وری اشتباه می گردد. اثربخشی اندازه هم جهت بودن فعالیت های یک سازمان با اهداف تعیین شده برای آن و به بیانی دیگر، درجه دستیابی (تکمیل) هدف را اظهار می دارد. اما بهره وری ترکیبی از اثربخشی و کارایی می باشد، زیرا اثربخشی با عملکرد و کارایی منابع در ارتباط می باشد. این مفاهیم در تعریف بهره وری به صورت زیر اظهار شده می باشد(ملی، 1987، 81):

= شاخص بهره وری

در تعیین تفاوت بین کارایی وبهره وری بایستی به نکات زیر توجه داشت:

کارایی به عنوان معیاری بین صفر تا یک و یا برحسب درصد بین صفر تا صد اظهار شده می باشد در حالی که بهره وری می تواند بزرگ تر از یک باشد.

بهره وری در ارتباط با تک تک عوامل مانند بهره وری نیروی انسانی یا سرمایه محاسبه می گردد. اما کارایی به عنوان معیاری کلی بایستی از ترکیب ورودی ها و خروجی ها حاصل گردد (مهرگان، 1391، 33).

[1]Pierce

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟