سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد کیفیت مواجهه خدمت

دررویکرد ابعادی به کیفیت مواجهه خدمت از معیارهای عینی برای ارزیابی آن بهره گیری می گردد . زیرا فرض بر این می باشد که مشتریان و کارکنان از معیار های معینی برای انجام این ارزیابی بهره گیری می کنند . چاندون و همکاران، ارزیابی دوگانه ای را در مورد کیفیت مواجهه خدمت ارائه دادند که شامل ارتباط مستقیم و تشریفات می باشد . وینستد نیز معیاری سه بعدی برای ارزیابی کیفیت مواجهه خدمت ارائه کرده که شامل توجه ، نزاکت و توافق می باشد . راجپود نیز ابعاد هفت گانه ای را برای سنجش کیفیت مواجهه خدمت ارائه داده می باشد که عبارتند از : ملموس بودن ، قالیت اعتماد ، تضمین ، صداقت ، شخصی سازی  ، رسمیت و پاسخگویی . کیلور و همکاران ، در مطالعه ارائه خدمت در سطح چند کشور ، کیفیت مواجهه خدمت را به عنوان کیفیت کالاهای فیزیکی ، کیفیت خدمت ، فرار از خدمت و مقاصد رفتاری مورد سنجش قرار داده اند . در مطالعه دیگری جایاواردهنا و همکاران ابعاد کیفیت مواجهه خدمت را شامل : حرفه ای بودن کارکنان ، صمیمیت کارکنان  با مشتریان  ، نزاکت کارکنان و شایستگی آنان می دانند . آن چیز که از این مطالعه مشخص می گردد این می باشد که بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه مصرفی انجام شده و فقط چهار پژوهش در زمینه تجاری انجام شده می باشد : راجپوت و همکاران ، چاندون و همکاران ، وینستد و همکاران و چاناکا و همکاران(حاج کریمی و دیگران، 1388، ص34).

2-1-9- مدل سروکوال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سروکوال یکی از مشهورترین روشهای اندازه گیری کیفیت خدمات بوده که در سال 1985 توسط پاراسامون ، بری و زیتامل به وجودآمد . پاراسامون و همکارانش در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مشتریان کیفیت خدمات را از طریق مقایسه عملکرد خدمات ( ادراک ) با  آن چیز که که آنها فکر میکنند واقعا بایستی باشد ( انتظار ) ارزیابی می کنند . مبنای مدل سروکوال اندازه گیری رضایتمندی مشتری می باشد که از محاسبه این شکاف  حاصل می گردد . انتظارات مشتری شامل آن چیزهایی می باشد که او واقعا می خواهد و برای وی مطلوب می باشد . درک او نیز چیزی می باشد که واقعا میخواهد و برای وی مطلوب می باشد . درک او نیز چیزی می باشد که واقعا دریافت می کند . بایستی توجه داشت که انتظار مشتری و خواسته هایش پیش از روبرو شدن با بنگاه شکل می گیرد و مربوط به اطلاعاتی می باشد که وی از اطراف جمع آوری می کند . اما درک وی از خدمات  دقیقا در لحظه ای شکل می گیرد که وی خدمات را دریافت می کند و بعدا نیز به تفسیر این درک می پردازد . پس می توان نتیجه گرفت که بهترین اندازه گیری کیفیت کیفیت در هنگام ارائه خدمت به مشتری بایستی انجام گردد(فیضی، 1390، ص59) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

1-5-2- اهداف فرعی

سنجش تاثیر مولفه فیزیکی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه تضمین درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه همدلی درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر