سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) سوالات پژوهش

 • آیا بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری هست؟
 • آیا بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری هست؟
 • آیا بین اعتماد به وب سایت تصمیم خرید آنلاین دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری هست؟
 • آیا بین توجه مصرف کننده (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) و تصمیم خرید آنلاین آنها ارتباط مثبت و معناداری هست؟
 • آیا بین خواسته های مصرف کننده (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) و تصمیم خرید آنلاین آنها ارتباط مثبت و معناداری هست؟
 • آیا بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

 • مطالعه عوامل موثر بر خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اهداف فرعی

 • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت