سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله

در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های جدید از سوی دیگر، باعث شده می باشد تا راهکارهای بهره گیری بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد. بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری اندازه آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد گردید.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تأثیر بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور اعمال می نمایند. در حال حاضر با در نظر داشتن تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با در نظر داشتن طریقه خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده می باشد.

از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از توجه سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

ایران کشوری در حال توسعه می باشد و به همین دلیل مهمترین مساله آن کمبود تولید و رشد اقتصادی اندک می باشد. یکی از ریشه ها و علت های عمده چنین وضعیتی پایین بودن سطح کارایی فنی در تولید و عدم بهره گیری از عوامل تولید به خصوص در بخش صنعت می باشد. دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر، بدون افزایش امکانات فیزیکی و مصرف نهاده ها، غیر از از طریق افزایش کارایی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن شناخت منابع و امکانات، لازمه برنامه ریزی می باشد. امروزه بسیاری از کشورها به مقصود تقویت زیربناهای اقتصادی، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص ها و تصمیم سازی های مدیریتی، نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند (امامی و همکاران، 1388، 163).

در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد؛ زیرا که انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی می باشد و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه می باشد که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد می باشد.

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته می باشد؛ به طوری که آنها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند. روش ارزیابی بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده می باشد. در روش های سنتی ارزابی عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی بهره گیری می گردد. این شیوه ارزیابی عملکرد  که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج می باشد، دارای نقاط ضعفی می باشد که عبارتند از:

الف) درجه بندی و ارزیابی کارایی شعب، صرفه نظر از شیوه اجرا، صرفا بر پایه ستانده های شعب انجام می پذیرد و منابع مورد بهره گیری شعبه مانند کارکنان، ساختمان و دارایی های دیگر تاثیری در درجه آن نخواهد داشت. این رویه، نوعی چشم پوشی از هزینه های شعبه به شمار می رود که در نتیجه آن، اتلاف منابع از نظر دور می ماند و در خصوص تشخیص ناکارایی ها و شیوه تخصیص منابع، کمک چندانی به مدیران و کارشناسان نمی کند.

ب) شیوه های مرسوم و رایج درجه بندی و ارزیابی کارایی، در بیشتر موارد تجربی می باشد و از چارچوب علمی برخوردار نمی باشد. در روش های معمول، برای به دست آوردن امتیاز شعب برای هریک ار فعالیت های متنوع بانکی، شاخص هایی تعریف و با در نظر گرفتن ضرایبی، ترکیب می گردد. ضرایب پارامترها، عموما با در نظر داشتن سودآوری یا تأثیر مدیران شعب در افزایش آنها تعیین می گردد. این ضرایب شیوه ترکیب شاخص ها و نحوه تجزیه و تحلیل آنها، همه قابل بحث اند و هیچ یک خالی از اشکال نیست.

ج: بر اساس درجه بندی بر مبنای مقایسه دستاوردهای حاصل از فعالیت های بانکی در شعبه با در نظر داشتن متنوع بودن فعالیت های اقتصادی شعب و عدم امکان مقایسه چند نوع ستانده به گونه همزمان با بهره گیری از روش های فعلی ناممکن و یا بسیار دشوار می باشد. از این رو بهره گیری از مدلی که بتواند به مقصود درجه بندی شعب ستانده های یک سیستم را به گونه همزمان در نظر گرفته و ترکیب نماید، امری اجتناب ناپذیر می باشد(قاسمی و همکار، 1388، 30).

گفتن واژه های کیفی از قبیل ” عالی، خیلی خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف” بدون وجود اعداد کمی، جایگاهی در مدیریت جدید ندارد. کمی کردن فاکتورهای کیفی، بخصوص در مورد کارایی، در جوامع و واحدهای اقتصادی مانند بانک ها، نیاز به بهره گیری از روش های علمی و نو در برآورد کارایی را الزامی می سازد ( احمدپور، 1385، 3). یکی از روش های جدید در مطالعه کارایی بانک ها، “تحلیل پوششی داده ها” می باشد. بهره گیری از روش  DEA  از سال 1978 آغاز شده اما آنچنان گسترش یافته که تا سال 1999 بیش از 400 مقاله، کتاب و رساله دکتری با کمک آن تدوین شده و این رقم، در سال 2005 به بیش از 2200 عنوان رسیده ( دادگر و نیک نعمت، 1386، 13). تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی هاست. مدل های DEA، اندازه توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی ها به خروجی ها را ارزیابی می کند که این اندازه توانایی، ” کارایی” نامیده می گردد. به عبارت دقیق تر، در این گونه مدل ها با در نظر داشتن جایگاه واحدهای مورد مطالعه، آغاز مجموعه امکان تولید را مشخص می سازد. این مرز نشان دهنده جایگاه بهترین تبدیل ورودی ها به خروجی هاست. این مرز را مرز ” کارا” گویند. سپس ارزیابی واحدها بر اساس فاصله آنها از این مرز، انجام می گردد و راهکارهای بهبود کارایی، بر مبنای نزدیک شدن به مرز انجام می گیرد. در تحلیل پوششی داده ها، به دلیل عدم بهره گیری از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد مطالعه اعمال نمی گردد و لذا مدل های DEA، به سبب بهره گیری از فرضیات کمتر در طریقه ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند(علیرضایی و همکاران، 1387، 265).

زیرا همه شعبات یک بانک کارآ نیستند و دانستن این مطلب که کدام شعبه کارآ و کدام شعبه ناکارآ بوده و عامل ناکارآیی را مشخص نموده ، محقق برآن گردید تا به پژوهش حاضر اقدام نماید.

جهت انجام این پژوهش ما با بهره گیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با کمک 4 نهاده یا ورودی شامل هزینه های اداری ، هزینه پرسنلی،تعدادپرسنل و سابقه کار پرسنل و همچنین 3 ستاده یا خروجی شامل اندازه تسهیلات،اندازه اندازه سپرده و ارائه خدمات کارآیی شعبات بانک کشاورزی استان گیلان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

پس با در نظر داشتن مطالب فوق، مساله اصلی پژوهش این می باشد که، عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

همچنین این پژوهش در نظر دارد کارایی فنی و مدیریتی شعب را با در نظر داشتن اندازه نهاده های در اختیار هر شعبه و ستانده های حاصل، اندازه گیری و از این طریق شعب را بر مبنای کارایی شان، رتبه بندی نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟