سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات از روش های مختلفی مانند مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی و جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی بانک کشاورزی استان و همچنین مراجعه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سرپرستی بانک متبوع مراجعه شده می باشد. در مرحله بعد، به مقصود اطمینان از تعیین مناسب شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک، از توصیه ها و نظرات بعضی از اساتیدی که دارای دانش، سابقه و تجربه در ارتباط با مدل های کمی اندازه گیری عملکرد بودند بهره گیری نموده و صحت انتخاب شاخص ها را مشخص کردیم.

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها می باشد. در این روش، با بهره گیری از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم بهره گیری از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد مطالعه اعمال نمی گردد و لذا مدل های  DEA، به سبب بهره گیری از فرضیات کمتر در طریقه ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.

متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.

3-8 فرایند پژوهش

 • جمع آوری روش های ارائه شده جهت رتبه بندی نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها
 • اظهار معتبرترین و کاربردی ترین روش ها
 • گردآوری داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی جهت ارزیابی کارائی شعبه های بانک کشاورزی
 • پیاده سازی روش تحلیل پوششی داده ها ( مدل CCR) برای داده های مذکور و رتبه بندی شعبات بانک کشاورزی
 • تحلیل کارائی با بهره گیری از مرزهای کارا و ناکارا
 • مشخص کردن واحدهای تصمیم گیری ( [1]DMU) کارا

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد با جمع آوری ، دسته بندی و نظاره نزدیک عملکرد مناطق گوناگون، اطلاعات مورد نظر جمع آوری، ورودی ها و خروجی هایی مناسب که نشان دهنده عملکرد واقعی هر یک از نواحی باشند شناسایی و با روش غیرپارامتریک تحلیل پوششی داده ها اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردیده می باشد. با در نظر داشتن روش تحلیل پوششی داده ها در این پژوهش، هر کدام از شعبه های بانک کشاورزی به عنوان یک واحدهای تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند. هر کدام از واحدهای تصمیم گیری دارای ورودی و خروجی مشخص می باشد. بعد از جمع آوری داده های مربوطه و مدلسازی پژوهش، مدل ریاضی مربوطه با بهره گیری از نرم افزار Deap 2 حل خواهد گردید.

پس به مقصود پاسخگویی به سوالات پژوهش لازم می باشد آغاز داده ها تجزیه و تحلیل و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. پس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر یک سری برنامه ریزی خطی می باشد به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در ادامه مدل اولیه تحلیل پوششی داده ها آورده شده می باشد.در حالت اولیه روش تحلیل پوششی داده ها به ارائه مدل زیر به مقصود اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد (مهرگان ، 1383).

 

[1]  -Decision Making Units

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟