سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد.هدف از انتخاب روش انجام پژوهش این می باشد که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای مطالعه موضوع خاصی لازم می باشد.بایستی به خاطر داشت محقق به خوبی آگاهی دارد آن چیز که یافته تا حد زیادی به نوع کاوش وی بستگی دارد.انتخاب روش انجام پژوهش، به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد.پس، هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش،هدف ها،و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. در این فصل به روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، ابزار سنجش پژوهش، روایی و پایایی، روشها و آزمونهای بکارگرفته شده در پژوهش پرداخته می گردد.

3-2- روش شناسی پژوهش

این پژوهش براساس طرح پژوهش، توصیفی و براساس هدف، ازنوع کاربردی می باشد.

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر  در اردیبهشت سال 1393      می باشد. طبق آمار ارائه شده تعداد بیماران 6982 نفر می باشد.

جدول شماره(3-1):تعداد بیماران به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان3-4- روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بهره گیری شده می باشد که از طریق آن به زیرگروههای واقعی یا به طبقه های انتخاب شده به عنوان بخشی از آن چیز که در جامعه هست، دست می یابیم. از این روش زمانی بهره گیری می گردد که محقق علاقه مند می باشد اطمینان حاصل کند که هر یک از طبقه های موجود در جامعه، در نمونه او حضور دارد. برای انجام روش نمونه گیری آغاز بخش های مختلف بیمارستان را طبقه بندی نموده و سپس تعداد بیماران آنها را مشخص نمودم و با بهره گیری از روش تعیین حجم نمونه تعداد نمونه برای مجموع بیماران محاسبه گردید. سرانجام با بهره گیری از روش نسبت تناسب، تعداد نمونه آماری در هر طبقه مشخص گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

1-5-2- اهداف فرعی

سنجش تاثیر مولفه فیزیکی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه تضمین درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش تاثیر مولفه همدلی درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر