سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقّدمه………………………………….. 2

1-2بیان مسئله……………………………… 2

1-3اهمیت وضرورت اجرای پژوهش…………………. 3

1-4اهداف پژوهش…………………………….. 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5فرضیه ها ی پژوهش………………………… 5

1-6روش پژوهش………………………………. 5

1-7قلمرو پژوهش…………………………….. 5

1-8ساختار پژوهش……………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

2-1 مقّدمه…………………………………. 8

2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)   9

2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری………. 9

2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران…………….. 11

2-2-3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران………… 13

2-2-3-1تئوری چشم انداز……………………… 13

2-2-3-2نظریه رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون خطا… 16

2-2-3-3نظریه رفتار گلهای در بازارهای مالی……… 20

2-2-3-4دیدگاه معامله گران اختلال زا  در مالیه…… 20

2-2-4واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد……….. 20

2-3بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی……. 23

2-3-1سود نقدی سهام…………………………. 23

2-3-2مفهوم سود و کاربردهای آن……………… 24

2-3-3سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن……….. 25

2-3-4سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن………….. 26

2-3-5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری……. 28

2-3-6عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود   30

2-3-7 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود 33

2-3-8 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود…. 35

2-3-9 سودآوری و تقسیم سود………………….. 37

2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده………….. 39

2-4-1تحقیقات داخلی:………………………… 39

2-4-2تحقیقات خارجی…………………………. 41

فصل سوم: روش پژوهش

3-1مقّدمه………………………………….. 47

3-2روش پژوهش………………………………. 47

3-3معرفی مدل های پژوهش……………………… 49

3-4متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی متغیرها…….. 49

3-5روش‌شناسی پژوهش………………………….. 54

3-6روشهای گردآوری اطلاعات……………………. 55

3-7جامعه و نمونه آماری……………………… 55

3-8روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها 56

3-8-1 تحلیل آماری………………………….. 56

3-8-2 رگرسیون چند متغیره……………………. 57

3-8-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……….. 58

3-8-4 مفروضات رگرسیون خطی…………………… 58

3-8-5 آزمون استقلال خطاها……………………. 59

3-8-6 آزمون مناسب بودن مدل…………………… 59

3-8-7 آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل…………….. 60

3-8-8 آزمون معنادار بودن ضرایب……………….. 61

3-8-9 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……… 61

3-9نرم افزار تحلیل آماری……………………. 61

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1مقّدمه………………………………….. 63

4-2توصیف نمونه آماری……………………….. 64

4-3آمار توصیفی داده ها……………………… 65

4-4آمار استنباطی…………………………… 66

4-4-1تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……….. 66

4-4-2 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون……………….. 68

4-4-2-1  آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…… 68

4-4-2-2 آزمون استقلال خطاها…………………… 69

4-4-2-3  ناهمسانی واریانس ها…………………. 70

4-4-2-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل…………… 71

4-5 آزمون فرضیات پژوهش……………………… 73

4-5-1 آزمون فرضیه اول………………………. 73

4-5-2 آزمون فرضیه دوم………………………. 74

4-5-3 آزمون فرضیه سوم………………………. 76

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم…………………….. 77

4-5-5 آزمون فرضیه پنجم……………………… 79

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه……………………………….. 82

5- 2 اختصار پژوهش……………………………. 82

5-3  نتیجه گیری……………………………. 84

5-3-1نتیجه گیری از فرضیه اول…………………. 84

5-3-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم……………….. 85

5-3-3نتیجه گیری از فرضیه سوم…………………. 86

5-3-4نتیجه گیری از فرضیه چهارم……………….. 87

5-3-5نتیجه گیری از فرضیه پنجم………………… 88

5-4محدودیت‌های پژوهش………………………… 89

5-5پیشنهادات برای بهره گیری از نتایج پژوهش………. 89

5-6توصیه برای تحقیقات آتی…………………… 90

منابع و مأخذ………………………………. 92

ضمائم  و پیوست ها………………………… 97

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.