سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) سوالات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6) چارچوب نظری  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-9)قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش  
2-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2) رفتار مصرف کننده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-3) روانشناسی رفتار مصرف کننده   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-4)  اهمیت درک  رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5) انواع رفتار خرید مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-1) رفتار واکنشی عادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-2) مشکل گشایی مجدد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-5-3) مشکل گشایی گسترده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-6)  فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………. 28
–          شناخت مشکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–          جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–          ارزیابی گزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
–          تصمیم گیری درمورد خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
–          ارزیابی پس از خرید  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
–          مدل شکل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی   …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
–          رفتار ارتباطی مصرف‏کنندگان در محیط دیجیتال  ………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9) انواع کالا در خرید  و  فروش  اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ   ………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ  ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-10-2) شرایط تحویل کالا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-10-3) خدمات مشتری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-10-4) عوامل مربوط به کیفیت اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-10-5)  تمایل یا توجه مصرف کننده  ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-10-6) عوامل  برانگیزاننده  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-10-7) جنبه  تجربی  خرید  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-10-8) عوامل موقعیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-10-9) قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-10-10)  کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-10-11) امکانات پشتیبانی سایت  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-10-12)  اعتماد الکترونیکی یا اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………… 58
2-10-12-1) اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………. 60
2-11) پیشنه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
الف) پیشینه داخلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) اختصار فصل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………

77 3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………..

78 3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….

78 3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..

79 3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………

80  

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

83 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………..

84 4-2-1) جنسیت پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

84 4-2-2) سن پاسخگویان   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

85 4-2-3) اندازه تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………………………………………………………………………………

86 4-3) توصیف متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

87 4-3-1) توصیف متغیر  خواسته­های فردی مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………..

87 4-3-2) توصیف متغیر  توجه مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………

88 4-3-3) توصیف متغیر  قیمت محصولات ……………………………………………………………………………………………………………………….

89 4-3-4) توصیف متغیر  کیفیت محصول ………………………………………………………………………………………………………………………..

90 4-3-5) توصیف متغیر  اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………………………….

91 4-3-6) توصیف متغیر  تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………….

92 4-3-7) توصیف متغیر  تکرار رفتار خرید  ……………………………………………………………………………………………………………………..

93 4-4) مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………

94 4-5) آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………

95 4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست ……….

95 4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست ………..

97 4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان ارتباط مثبت و معناداری هست …

98 4-5-4) فرضیه چهارم: بین توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی ارتباط مثبت و معناداری هست ……..

99 4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی ارتباط مثبت و معناداری هست …….

100 4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد ……

101 4-6) سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………

102 4-7) اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

107               

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

109 5-2) نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

110 5-2-1) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

110 5-3) آمار استنباطی … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

114 مطالعه فرضیه اول   …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

114 مطالعه فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

115 مطالعه فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

115 مطالعه فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

116 مطالعه فرضیه پنجم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

117 مطالعه فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

117 5-4) پیشنهادات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

119 الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………

119 ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

122 5-5 محدودیتهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

123 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125 ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان  با فرمت ورد