سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده. 4

فصل اول: کلیات پژوهش. 10

1-1مقدمه. 10

1-2 اظهار مساله. 11

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. 14

1-4 چهارچوب نظری پژوهش.. 15

1-5 اهداف پژوهش. 16

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش. 17

1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 17

1-7-1) ارزیابی عملکرد 17

1-8 قلمرو پژوهش. 17

1-8-1قلمرو موضوعی. 17

1-8-2 قلمرو مکانی. 18

1-8-3 قلمرو  زمانی. 18

فصل دوم: مروری برادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش. 19

2-1مقدمه. 19

2-2تعریف ارزیابی عملکرد 20

2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد 21

2-4 اهداف ارزیابی عملکرد 22

2-5 مزایا و معایب ارزیابی عملکرد 22

2-6 فرآیند ارزیابی عملکرد 24

2-7 اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد 26

2-8 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و جدید. 27

2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد 30

2-10 مفهوم کارایی و انواع آن. 31

2-10-1 انواع کارایی. 32

2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل. 34

2-11 تفاوت بهره وری و کارایی. 36

2-12  روش های معمول در اندازه گیری کارایی. 39

2-12-1  روش های تحلیل نسبت. 39

2-12-2 روش طریقه. 40

2-12-3 روش درصد. 40

2-12-4 روش مقایسه. 40

2-12-5 روش شاخص. 40

2-12-6 روش تحلیل مرزی. 41

2-13 اندازگیری کارائی ازطریق تابع مرزی تصادفی. 45

2-13-1 مدل مرزی معین و آماری . 45

2-13-2 تابع تولید مرزی تصادفی. 45

2-14 اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 49

2-15 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 56

2-16 مفاهیم ورودی و خروجی. 57

ورودی ها و خروجی های پژوهش شامل. 58

پیشینه پژوهش. 58

فصل سوم: روش اجرای پژوهش. 66

3-1 مقدمه. 66

3-2   نوع پژوهش. 67

3-3جامعه پژوهش. 68

3-4  نمونه پژوهش. 68

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 68

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 69

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70

3-8 فرایند پژوهش. 70

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 71

3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها. 72

مدل CCR. 72

مدل BCC.. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 74

4-1 مقدمه. 75

4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

4-3 شناسایی نهاده ها و ستانده های پژوهش. 76

4-4 مطالعه نتایج با مدل CCR.. 80

4-5 مطالعه نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC). 82

4-5-1 مطالعه کارایی مقیاس. 83

4-6مجموعه مرجع. 86

4-7 مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os). 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 101

5-1 مقدمه. 101

5-2 پاسخ به پرسش های پژوهش. 102

5-3 نتیجه گیری. 106

5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش. 109

5-5 محدودیت های پژوهش. 110

5-6  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 111

منابع. 111

پیوست. 118

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟