سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران

مطالعات مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخّاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. به بیانی دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری می باشد. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجّه به آن، بازارهای مالی با بهره گیری از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنّتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارد.

مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ می باشد که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بهره گیری کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن بعضی ریسک ها می باشد. دوّم روانشناسی می باشد که با بهره گیری از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، مطالعه می گردد. یافته ها حاکی از آن می باشد که سرمایه گذاران همیشه به گونه منطقی، قابل پیش بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روانشناسی، بشر ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصوّرات دارند و این تصوّرات ذهنی در بعضی ازمواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده می باشد (گراو و گریمالدی[1]، 2006).

بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده می باشد که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی اقدام می کنند و کلّیۀ اطلاعات موجود را در فرآیند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارآ می باشد. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سؤال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که نشان دهنده عدم وجود رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری می باشد. آنها به دنبال درک و تبیین اثرات احساسات انسانی در فرآیند تصمیم گیری هستند. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که آنها به گونه مؤفّقیت آمیزی همیشه می توانند از بازار جلوتر باشند اما در واقع شواهد زیادی هست که این موضوع را رد می کند، این اطمینان بیش از حد باعث انجام معاملات زیاد و از بین رفتن سود سرمایه گذاران می گردد.

طی دهه 90 میلادی، اکثر تحقیقات مالی از تحلیل های اقتصادسنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و درآمدها به بسط مدل های روانشناسی افراد و ارتباط آن با بازارهای مالی سوق پیدا نمود. محققین ناهنجاریهای فراوانی را در بازار های مالی پیش رو داشتند که مدل­های نظری قادر به تبیین آن نبود. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روانشناختی تأثیر مهمّی در تعیین رفتارهای بازارهای مالی دارد. با این تفاصیل تحقیقات مالی در این حوزه در طی دهه 90 میلادی گسترش پیدا نمود (پیترسون، 2007)[2].

دانیل کاهنمن روانشناس معروف و یکی از بنیانگذاران مالی رفتاری، در سال 2001 به خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل گردید. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند، می توان به مقاله اسلویچ (1972) درمورد برداشت نادرست افراد  از ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (1979) درمورد تصمیمات شهودی وچارچوب های تصمیم در سال های 1974 و 1979 که تأثیر بنیادی در این زمینه داشتند،تصریح نمود. دانیل و همکارانش (1998) در مقاله”روانشناسی سرمایه گذاران و واکنش بیش از حد و کمتر از حد بازار سهام” در سال 1998 پدیده سوء گیری خود اسنادی را شناسایی نمودند. آنها در مدل خود سرمایه گذاران را به دو دسته مطّلع و غیر مطّلع تقسیم کردند:

  • سرمایه گذاران غیرمطّلع در معرض اریب قضاوتی قرار نمی گیرند و قیمت سهام توسط اطمینان سرمایه گذاران مطّلع شکل می گیرد.
  • سرمایه گذاران غیر مطّلع در معرض دو اریب «خوداسنادی» و «اطمینان بیش ازحد» قرار دارند (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1387).

 

[1]  Grauwe, P., D., Grimaldi

[2]  Peterson, R. L., 2007

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.