سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول (2-1): تفاوت سیستم های سنتی و جدید ارزیابی عملکرد 31
جدول (4-1) نهاده های شعب بانک کشاورزی استان گیلان ( سال 1392) 76
جدول شماره(4-2): ستانده های شعب بانک کشاورزی 77
جدول (4-3) مطالعه وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

78 جدول(4-4) کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس

81 جدول (4-5) مجموعه مرجع شعبه ها، و وزن هرکدام درحالت BCC

83 جدول(4-6) تعداد دفعات مرجع شدن شعبه ها

86 جدول (4-7)رتبه بندی شعبه ها بر مبنای روش وزنی

88 جدول(4-8) مازاد ورودی ها(IS)

89 جدول(4-9) مازاد خروجی ها(OS)

90 جدول (4-10) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی¬ها ی شعب

91 جدول (4-11) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی¬های شعب

94 جدول (1-5): پارامترهای کارایی

102

فهرست نمودارها

 

سایت منبع

عنوان صفحه
نمودار شماره(1-1): مدل مفهومی 17
نمودار(2-1): فرآیند ارزیابی عملکرد 27
نمودار(2-2) 36
نمودار (2-3): تابع تولید مرزی و کارایی فنی 38
نمودار (2-4): بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی 39
نمودار (2-5): تغییرات تکنولوژیکی طی دو دوره زمانی 40
نمودار(2-6):توصیف انواع کارائی به روش فارل 43
نمودار (2-7):تابع تولید مرزی تصادفی 48
نمودار (2-8): منحنی تولید یکسان کالا 51

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

اهداف فرعی

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

سوالات فرعی:

ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با بهره گیری از تکنیکی تحلیل پوششی داده ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد