سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز سازمان ها، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح می باشد. با در نظر داشتن نهاده ها و ستاده هاى متعدد واحدهای مختلف بانک ها، در مطالعه کارآیى و ارزیابی عملکرد آن کوشش گردید تا با توجه برترین ورودی و خروجی این نهاد مورد توجه قرار بگیرد. بعد از مرحله انتخاب ورودی و خروجی های مورد مطالعه  یکی از مهمترین اصول در ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی انتخاب درست مدل ارزیابی می باشد. لذا بنا به اهمیت موضوع، در بخش اول این فصل، آغاز مدل بهره گیری شده در این پژوهش را اظهار داشته وسپس نهاده ها و ستاده های دخیل در کارایی شعب را معرفی گردید.

در بخش دوم، نتایج حاصل از تخمین کارایی شعب بانک کشاورزی استان با بهره گیری از الگوی DEA  که مانند روش های تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد و از طریق از نرم افزار DEAP2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد ارائه گردید.

4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها می باشد. در این روش، با بهره گیری از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم بهره گیری از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد مطالعه اعمال نمی گردد و لذا مدل های  DEA، به سبب بهره گیری از فرضیات کمتر در طریقه ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.

متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟